{"total":403,"stores": [ {"name":"Địa chỉ","web_address":"Số 28, ngõ 162 ngách 130 Khương Trung, Khương Trung, Thanh Xuân, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7450.006805802768!2d105.8131933722166!3d20.992500710835454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac8fd25602f5%3A0xb72b1cbcdf94d32e!2zQ8O0bmcgVHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQ2h1eeG7g24gR2lhbyBWw6Ag4buobmcgROG7pW5nIEPDtG5nIE5naOG7hyDEkOG7i2EgS-G7uSBUaHXhuq10!5e0!3m2!1svi!2s!4v1535160886038","district_code":"QUANTHANHXUAN","province_code":"HANOI"}, {"name":"Văn phòng giao dịch","web_address":"P1105, Tầng 11, Tòa nhà CT36A, KĐT Dream Home, Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d14900.525587091874!2d105.8179435!3d20.9873694!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5be78a8183%3A0x439616c0cf98a730!2zQ8O0bmcgdHkgQ1AgY2h1eeG7g24gZ2lhbyB2w6Ag4bupbmcgZOG7pW5nIGPDtG5nIG5naOG7hyDEkeG7i2Ega-G7uSB0aHXhuq10!5e0!3m2!1svi!2s!4v1535163978670","district_code":"QUANHOANGMAI","province_code":"HANOI"} ]}